خبر • اضافه شدن دروس مختلف مجازی به سایت

اضافه شدن دروس مختلف مجازی به سایت

به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند در تیرماه و مردادماه 1398، محتوای الکترونیکی (مجازی) دروس مختلفی مانند دروس زیر، در سایت کلاسور قرار گرفته است.

1- تحقیق در عملیات 1- مهندسی صنایع 

2- استاتیک: مهندسی مکانیک، عمران....

3- حقوق مدنی 4: کارشناسی  حقوق

4- حقوق مدنی 5: کارشناسی حقوق

5- متون حقوقی جزایی : کارشناسی حقوق

6- آئین دادرسی مدنی 1: کارشناسی حقوق

7- متون فقه 1 و 2 و3: کارشناسی حقوق

8- حقوق تطبیقی: کارشناسی حقوق

9- قواعد فقه 1: کارشناسی حقوق

و....