آئین دادرسی مدنی 1

آئین دادرسی مدنی 1

آئین دادرسی مدنی 1 با تدریس دکتر جعفر نظام الملکی

کلیه جلسات این درس بارگزاری گردیده است.

دکتر جعفر نظام الملکی

دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه قم)

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه قم، وکیل پایه 1 دادگستری


جلسه اول

فیلم جلسه اول

جلسه دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم و سیزدهم

جلسه دوازده و سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم و نوزدهم

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6

جزوه درس (بجز جلسات 12 و 13 و 18 و 19)

دریافت جزوه درس (بجز جلسات 12 و 13 و 18 و 19)
مدرس دوره دکتر جعفر نظام الملکی
قیمت(تومان) 40,000
نظرات شما 2 نظر برای این درس موجود است.
علی الیاسی
خوب
علی الیاسی
خوب