حقوق مدنی 5

حقوق مدنی 5

محتوای درس در بخش سرفصل دوره وجود دارد.

تا چهارشنبه 30ام جلسات باقی مانده قرار می گیرند.

دکتر عزیزالله فهیمی

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم (دانشیار)

دکتر عزیز الله فهیمی(متولد 1340) دوره‏ های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در دانشگاه‏های تهران، شهید بهشتی (1377) و امام صادق (علیه السلام) (1388) گذرانده اند. ایشان، همچنین دکتری فقه و اصول حوزوی را نیز در سال 1385 در رشته تخصصی فقه و اصول دریافت کرده اند. دکتر فهیمی مؤلف کتب بسیار زیادی از جمله قواعد فقه 1 و 2 (ترجمه)، اصول فقه تکمیلی، اندیشه های تطبیقی ارث و وصیت، ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری و..... می باشند.


جلسه اول

بخش اول
بخش دوم

جلسه دوم

بخش اول
بخش دوم

جلسه سوم

بخش اول

جلسه چهارم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

جلسه پنجم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه ششم

جلسه هفتم

بخش اول
بخش دوم

جلسه هشتم

بخش اول
بخش دوم

جلسه نهم

بخش اول
بخش دوم

جلسه دهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

بخش اول
بخش دوم

جلسه دوازدهم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

جلسه سیزدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

بخش اول
بخش دوم

جلسه پانزدهم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
مدرس دوره دکتر عزیزالله فهیمی
قیمت(تومان) 30,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.