حقوق مدنی 4

حقوق مدنی 4

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد

دکتر عزیزالله فهیمی

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم (دانشیار)

دکتر عزیز الله فهیمی(متولد 1340) دوره‏ های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در دانشگاه‏های تهران، شهید بهشتی (1377) و امام صادق (علیه السلام) (1388) گذرانده اند. ایشان، همچنین دکتری فقه و اصول حوزوی را نیز در سال 1385 در رشته تخصصی فقه و اصول دریافت کرده اند. دکتر فهیمی مؤلف کتب بسیار زیادی از جمله قواعد فقه 1 و 2 (ترجمه)، اصول فقه تکمیلی، اندیشه های تطبیقی ارث و وصیت، ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری و..... می باشند.


جلسه اول

بخش 1
بخش 2

جلسه دوم

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4

جلسه سوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

بخش 1
بخش 2

جلسه پنجم

جلسه پنجم

جلسه ششم

بخش 1
بخش 2
بخش 3

جلسه هفتم

بخش 1
بخش 2

جلسه هشتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

بخش 1
بخش 2

جلسه دهم

بخش 1
بخش 2
بخش 3

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

بخش 1
بخش 2

جلسه سیزدهم

جلسه 13

جلسه چهاردهم

جلسه اول
بخش آخر
مدرس دوره دکتر عزیزالله فهیمی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.