تحقیق در عملیات 1 (مهندسی صنایع)

تحقیق در عملیات 1 (مهندسی صنایع) ویدئوی های این جلسه بازگراری گردیده و تکمیل شده است.

تحقیق در عملیات ۱ یا پژوهش عملیاتی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینه سازی، از گرایش‌هایی مانند برنامه‌ریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتم‌ها استفاده می‌کند. یافتن نقطه بهینه براساس نوع مسئله مفاهیم مختلف دارد و در تصمیم سازیها استفاده می‌شود. مسائل تحقیق در عملیات بربیشینه‌سازی (ماکزیمم‌سازی) -مانند سود، سرعت خط تولید، تولید زراعی بیشتر، پهنای باند بیشتر و غیره- یا کمینه‌سازی (می‌نیمم‌سازی) -مانند هزینه کمتر و کاهش ریسک و غیره، با استفاده از یک یا چندقید تمرکز دارند.

دکتر علی سلماس نیا

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

دکتر علی سلماس نیا عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم (با درجه دانشیاری) می باشد. ایشان مؤلف بیش از 50 مقاله در مجلات و همچنین همایش های معتبر ملی و بین المللی می‏باشد. عناوینی چون پژوهشگر برتر استان و دانشگاه قم در سال‏های مختلف نیز گوشه ای دیگر از افتخارات ایشان به شمار می ‏آید. دکتر سلماس نیا هم اکنون مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم می‏باشند.


جلسه اول

قسمت اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم

جلسه دوم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

جلسه سوم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

جلسه چهارم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم

جلسه پنجم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

جلسه ششم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم

جلسه هفتم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم

جلسه هشتم

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم

جلسه نهم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

دوازدهم
مدرس دوره دکتر علی سلماس نیا
قیمت(تومان) 45,000
نظرات شما ۱ نظر برای این درس موجود است.
hamed
غیر از این درس چه درسای دیگه ای از صنایع رایگانه؟