قواعد فقه 1 (مجازی)

این دوره آموزشی مجازی، مباحث قواعد فقه 1 مربوط به دوره کارشناسی حقوق را پوشش می دهد.

در این دوره آموزشی مدرس محترم بر مبنای کتاب قواعد فقه 1 که توسط حضرت آیه‌ا... سیدکاظم مصطفوی به زبان عربی نگاشته شده و توسط همین مدرس به فارسی روان ترجمه شده است، به بیان چندین قاعده مهم فقهی می پردازد. 

نویسنده کتاب با اشرافی که بر مبنای فقهی امام خمینی (ره) و آیت‌اله خویی (ره) به خاطر سال‌ها تلّمذ از محضر این بزرگان داشته ضمن بیان محتوای هر قاعده به بحث از مدارک و مستندات هر قاعده پرداخته و در پایان هر قاعده برخی فروع مربوط به آن قاعده را نیز طرح نموده است.

عزیزالله فهیمی

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر عزیز الله فهیمی(متولد 1340) دوره‏ های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در دانشگاه‏های تهران، شهید بهشتی (1377) و امام صادق (علیه السلام) (1388) گذرانده اند. همچنین دکتری فقه و اصول حوزوی را نیز در سال 1385 در رشته تخصصی فقه و اصول دریافت کرده اند. ایشان مؤلف کتب بسیار زیادی از جمله قواعد فقه 1 و 2 (ترجمه)، اصول فقه تکمیلی، اندیشه های تطبیقی ارث و وصیت، ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری و..... می باشند.


جلسه اول

قاعده 1: ائتمان
قاعده 2: اتلاف

جلسه دوم

ادامه قاعده اتلاف
قاعده 3: احترام مال المسلم و عمله

جلسه ُسوم

قاعده 4: احسان
قاعده 5: الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه

جلسه چهارم

قاعده 6: ارشاد
قاعده 7: اسقاط الحق

جلسه پنجم

قاعده 8: الاسلام یجب ما قبله
مدرس دوره عزیزالله فهیمی
قیمت(تومان) 25,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.