ماهیت پول و ربا (دکتری- اقتصاد اسلامی) ( کد دوره 1916120_01)

ماهیت پول و ربا (دکتری- اقتصاد اسلامی) ( کد دوره 1916120_01)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر سعید فراهانی فرد

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/sfarahanifard


جلسه 1 و 2

دریافت فیلم جلسه 1 و 2

جلسه 3 و 4

دریافت فیلم جلسه 3 و 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5

جلسه 6

دریافت فیلم جلسه 6

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7

جلسه 8

دریافت فیلم جلسه 8

جلسه 9

دریافت فیلم جلسه 9

جلسه 10

دریافت فیلم جلسه 10

جلسه 11

دریافت فیلم جلسه 11

جلسه 12

دریافت فیلم جلسه 12

جلسه 13

دریافت فیلم جلسه 13

جلسه 14

دریافت فیلم جلسه 14

جلسه 15

دریافت فیلم جلسه 15

جلسه 16

دریافت فیلم جلسه 16

جلسه 17

دریافت فیلم جلسه 17
مدرس دوره دکتر سعید فراهانی فرد
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.