داوری بین المللی

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

مقدمه

کلیاتی در مورد داوری (متن)
کلیاتی در مورد داوری (صدا)
مدرس دوره دکتر ربیعا اسکینی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.