روش هاي چند متغير پيوسته 2 (کد دوره 1322035_90)

روش هاي چند متغير پيوسته 2 (کد دوره 1322035_90)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 


دکتر سید کامران قریشی

عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه قم

صفحه استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/kghoreishi


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
مدرس دوره دکتر سید کامران قریشی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.