سمینار (کارشناسی ارشد - مالکیت فکری) (کد دوره : 1620013_98)

سمینار (کارشناسی ارشد - مالکیت فکری) (کد دوره : 1620013_98)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر سید حسن شبیری زنجانی

عضو هیأت علمی گروه مالکیت فکری دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/hshobeiri


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6: اصلاح شده است
مدرس دوره دکتر سید حسن شبیری زنجانی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.