نظریه و روشهای طراحی معماری (کارشناسی ارشد مهندسی معماری) کد دوره: 1512117-98

نظریه و روشهای طراحی معماری (کارشناسی ارشد مهندسی معماری) کد دوره: 1512117-98


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


فایل های صوتی

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15

فایل های متنی

فایل متنی 1 (آفرینش نظریه معماری)
فايل متني 2 (يادداشت هايي بر تركيب فرم)
مدرس دوره علی محمد رنجبر کرمانی
قیمت(تومان) 10,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.