آمار استنباطی (کددوره 1422134_61)

آمار استنباطی (کددوره 1422134_61)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر سوسن بهرامی

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/sbahrami


جلسه 1

دریافت فایل متنی جلسه 1
دریافت فایل صوتی جلسه 1 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 1 (بخش دوم)

جلسه 2

دریافت فایل متنی جلسه 2
دریافت فایل صوتی جلسه2 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه2 (بخش دوم)

جلسه 3

دریافت فایل متنی جلسه 3
دریافت فایل صوتی جلسه 3 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 3 (بخش دوم)

جلسه 4

دریافت فایل متنی جلسه 4
دریافت فایل صوتی جلسه 4 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 4 (بخش دوم)

جلسه 5

دریافت فایل متنی جلسه 5
دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش دوم)

جلسه 6

دریافت فایل متنی جلسه 6
دریافت فایل صوتی جلسه 6 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 6 (بخش دوم)

جلسه 7

دریافت فایل متنی جلسه 7
دریافت فایل صوتی جلسه 7 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 7 (بخش دوم)

جلسه 8

دریافت فایل متنی جلسه 8
دریافت فایل صوتی جلسه 8 (بخش اول)
دریافت فایل صوتی جلسه 8 (بخش دوم)

کلاس های آنلاین

جلسه 9: ( دریافت فایل جلسه اول آنلاین 1399/02/24)
جلسه 10: ( دریافت فایل جلسه دوم آنلاین 1399/02/31)
مدرس دوره دکتر سوسن بهرامی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.