فرآیند طراحی در معماری (کارشناسی مهندسی معماری) کد دوره: 1512088-97

فرآیند طراحی در معماری (کارشناسی مهندسی معماری) کد دوره: 1512088-97


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2 مفاهیم پایه
جلسه 3 نیازسنجی
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
مدرس دوره علی محمد رنجبر کرمانی
قیمت(تومان) 19,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.