مقاله نویسی (کارشناسی زبان انگلیسی) کد دوره: 1416010-16 , 1416010-50 , 1416010-51

مقاله نویسی (کارشناسی زبان انگلیسی) کد دوره: 1416010-16 , 1416010-50 , 1416010-51

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5 بخش اول
جلسه 5 بخش دوم
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
مدرس دوره دکتر رسول محمد حسین پور
قیمت(تومان) 19,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
مهسا شرفيان
In every sense of the word, I enjoyed.