رفتار سازماني و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي (کارشناسی- علوم تربیتی) ( کد دوره :1422169_13)

رفتار سازماني و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي (کارشناسی- علوم تربیتی) ( کد دوره :1422169_13)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6: (جلسه اول کلاس آنلاین 1399/02/01)
مدرس دوره دکتر هادی مصدق
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.