فیزیک عمومی 2 (1320135_10)

فیزیک عمومی 2 (1320135_10)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. استاد درس، جناب آقای سید محمد رضایی هستند لیکن با موافت استاد محترم، محتوای تولید شده توسط جناب آقای برادران، بارگذاری شده است. 


آقای سید محمد رضایی

عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/smrezaei


جلسه 1

بخش 1
بخش 2
بخش 3

جلسه 2

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6

جلسه 3

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5

جلسه 4

بخش 1
بخش 2

جلسه 5

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7

جلسه 6

بخش 1
بخش 2

جلسه 7

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4

جلسه 8

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4

جلسه 9

بخش 1
بخش 2
بخش 3

جلسه 10

بخش 1
بخش 2

دریافت اسلایدهای جزوه

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
مدرس دوره آقای سید محمد رضایی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.