متون نثر عباسی1 (کارشناسی - دانشکده ادبیات عرب) (1414175_21)

متون نثر عباسی1 (کارشناسی - دانشکده ادبیات عرب) (1414175_21)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر میثم ایمانیان

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه5
جلسه6
جلسه 7
مدرس دوره دکتر میثم ایمانیان
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.