حقوق مدنی 7

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره "حقوق مدنی 7" مینماید. مدت این دوره، 14 ساعت آموزشی و هزینه دوره 25.000 تومان می باشد.

اهمیت درس حقوق مدنی 6 بر کسی پوشیده نیست. چرا که این درس به لحاظ آموزشی نیز، یکی از درس های مهم چه در آزمون های قضاوت، وکالت، مشاوران و... و چه در آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای آزاد می باشد

    فصل اول ( عاریه)

    عقد / عاريه - تعريف لغوی و اصطلاحی/شرايط طرفين معامله
    موضوع عاريه/آثار و احکام عقد عاريه/
    عاريه( تکاليف معير در عقد عاريه/تکاليف مستعير)
    عاريه(تکاليف مستعير)+ سوالات چهار گزینه ای

    فصل دوم (ودیعه)

    کلیات و احکام عقد و ودیعه
    مبحث دوم در تعهدات مستودع یا امین
    مبحث سوم در تعهدات امانتگذار و سوالات چهار گزینه ای

    فصل سوم (ضمان)

    کلیات
    شرایط اطراف ضمان
    مورد ضمان از دین
    آثار و احکام ضمان
    اثر ضمان بر ضامن و مضمون عنه
    اثر ضمان بین ضامنین و سوالات چهارگزینه ای

    جلسه هفتم

    جلسه هشتم

    مدرس دوره دکتر محمد صالحی مازندرانی
    قیمت(تومان) 25,000
    نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.