مديريت تبليغات و برند (کد دوره 1918114_63)

مديريت تبليغات و برند (کد دوره 1918114_63)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه نهم درس مدیریت برند و تبلیغات
مدرس دوره خانم دکتر صدیقه خورشید
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.