مديريت عمومي (کارشناسی_ علوم تربیتی و روانشناسی) (کد دوره: 1422008_10)

مديريت عمومي (کارشناسی_ علوم تربیتی و روانشناسی) (کد دوره: 1422008_10)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7: (جلسه اول کلاس آنلاین 1399/02/03)
مدرس دوره دکتر هادی مصدق
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.