نظارت و راهنمایی آموزشی (کارشناسی_ علوم تربیتی و روانشناسی) (کد دوره: 1422142_11)

نظارت و راهنمایی آموزشی (کارشناسی_ علوم تربیتی و روانشناسی) (کد دوره: 1422142_11)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7: (جلسه اول کلاس آنلاین 1399/02/02)
مدرس دوره دکتر هادی مصدق
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
محمدجواد اخوندي
جلسه چهارم کو پس????