ریاضی عمومی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ریاضی) (کد دوره 1312020_20 و 1312020_80)

ریاضی عمومی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ریاضی) (کد دوره 1312020_20 و 1312020_80)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
جلسه 19
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
مدرس دوره آقای دکتر اکبر طیبی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.