مرجع شناسی عمومی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418065_25)

مرجع شناسی عمومی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418065_25)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
مدرس دوره استاد عبدالحسین طالعی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.