اصول طراحي كمپايلر (کد دوره 1518035_98)

اصول طراحي كمپايلر (کد دوره 1518035_98)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
مدرس دوره آقای مهندس مصطفی کریمی منش
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.