مبانی بیمه و مالی (کارشناسی آمار و کاربردها) کد دوره: 1322110-90

مبانی بیمه و مالی (کارشناسی آمار و کاربردها) کد دوره: 1322110-90


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
فایل PDF
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
مدرس دوره فرزانه احمدپور
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.