ترجمه عربی نظریه و عمل (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی) ک دوره: 1414031_83)

ترجمه عربی نظریه و عمل (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی) ک دوره: 1414031_83)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. در بارگذاری جلسه 2، مشکلی وجود داشت که روز 6 فروردین 1399 اصلاح شد. دانشجویان محترم، فایل جدید را بارگذاری کنند.

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
مدرس دوره دکتر مهدی مقدسی نیا
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.