زبان تخصصی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق) (کد دوره 1522017_22)

زبان تخصصی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق) (کد دوره 1522017_22)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر سیروس راستانی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/srastani


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 4
جلسه 5-قطعات نیمه رسانا - 1
جلسه 6-قطعات نیمه رسانا - 2
جلسه 7 -قطعات نیمه رسانا - 3
جلسه 8 : موصوع: سیستم های مخابراتی
جاسه 9 : موصوع: سیستم های مخابراتی 2
جلسه 10 : موصوع: سیستم های مخابراتی -مدولاسیون
جلسه 11 : موصوع: سیستم های مخابراتی -مدولاسیون 2
جلسه 12 : موصوع: تلویزیون
جلسه 13 : موصوع: خطوط انتقال
جلسه 14 : موصوع: آنتن
جلسه 15 : موصوع: فیبر نوری
مدرس دوره دکتر سیروس راستانی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.