حقوق اساسی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق) (کد دوره 1616146_98)

حقوق اساسی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق) (کد دوره 1616146_98)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر داود محبی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی (دانشگاه تهران) عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم وکیل دادگستری


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
مدرس دوره دکتر داود محبی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.