ارزشیابی آموزشی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی) (کد دوره 1422140_11)

ارزشیابی آموزشی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی) (کد دوره 1422140_11)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 7
جلسه 8 : مباحث فصل سوم از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ الگوی اعتبارسنجی
جلسه 9 : الگوی اعتبارسنجی مباحث صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۷
جلسه 10: موضوع جلسه دهم مباحث از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۵ کتاب
جلسه 11: موضوع جلسه مباحث از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۸ کتاب
جلسه 12: مباحث فصل چهارم از صفحه 178 تا انتهای فصل
مدرس دوره دکتر رضا جعفری هرندی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.