تاريخ فقه و اجتهاد (کد دوره 1812209_02)

تاريخ فقه و اجتهاد (کد دوره 1812209_02)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

جلسه 1

جلسه 2

متن پاورپوینت جلسه 2
فایل صوتی جلسه 2

جلسه 3

فایل صوتی جلسه 3 (بخش 1)
فایل صوتی جلسه 3 (بخش 2)

جلسه 4

فایل صوتی جلسه 4

سایر جلسات

فایل صوتی جلسه 5
فایل صوتی جلسه 6
فایل صوتی جلسه 7 (بخش اول)
فایل صوتی جلسه 7 (بخش دوم)
مدرس دوره دکتر مهدی گرامی پور
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.