متون نظم (2) قسمت اول: شاهنامه (1) (کد دوره 1412141_19)

متون نظم (2) قسمت اول: شاهنامه (1) (کد دوره 1412141_19)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. در تاریخ 3 فروردین 1399 اصلاحاتی در جلسات صورت گرفته است. 

دکتر محمد فولادی

عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/mfouladi


منبع درس1

جلسه 1

منبع درس 2

جلسه 2 بخش 1
جلسه 2 بخش 2
جلسه 2 بخش 3
جلسه 2 بخش 4

منبع درس 3

جلسه 3
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8 -1
جلسه 8
جلسه 9 - 1
جلسه 9 - 2

الباقی منابع

جلسه 10-1
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14 بخش 1
جلسه 14 بخش 2
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
جلسه 19 - بخش 1: رستم و سهراب
جلسه 19 - بخش 2
مدرس دوره دکتر محمد فولادی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.