ریخت شناسی و تشریح گیاهی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی) (کد دوره 1318168_55)

ریخت شناسی و تشریح گیاهی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی) (کد دوره 1318168_55)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت صوت جلسه 1

جلسه 2

دریافت فیلم جلسه 2

جلسه 3

دریافت فیلم جلسه 3

جلسه 4

دریافت فیلم جلسه 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5

جلسه 6

دریافت فیلم جلسه 6

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7

جلسه 8

دریافت فیلم جلسه 8

جلسه 9

دریافت فیلم جلسه 9

جلسه 10

دریافت فیلم جلسه 10

جلسه 11

دریافت فیلم جلسه 11

جلسه 12

دریافت فیلم جلسه 12

جلسه 13

دریافت فیلم جلسه 13

جلسه 14

دریافت فیلم جلسه 14

جلسه 15

دریافت فیلم جلسه 15

جلسه 16

دریافت فیلم جلسه 16
مدرس دوره آقای رضا شیخ اکبری مهر
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.