طراحی کتابخانه دیجیتال (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناشی) (کد دوره 1418156_27)

طراحی کتابخانه دیجیتال (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناشی) (کد دوره 1418156_27)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت متن جلسه 1

جلسه 2

دریافت متن جلسه 2

الباقی منابع

دریافت متن جلسه 3
دریافت متن جلسه 4
دریافت متن جلسه 5
دریافت متن جلسه 6
دریافت متن جلسه 7
جلسه8
جلسه9
جلسه 10
جلسه 11
مدرس دوره آقای دکتر یعقوب نوروزی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.