ذخیره و بازیابی اطلاعات (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانشی شناسی) (کد دوره 1418126_47 و 1418126_87)

ذخیره و بازیابی اطلاعات (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانشی شناسی) (کد دوره 1418126_47 و 1418126_87)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1 برادران
جلسه 1 خواهران
جلسه 2 برادران
جلسه 2 خواهران
جلسه 3 (خواهران و برادران)
جلسه 4 (خواهران و برادران)
جلسه 5 برادران و خواهران
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
مدرس دوره آقای دکتر یعقوب نوروزی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.