زبان تخصصی 2 (کارشناسی - کد دوره 1812002_73)

زبان تخصصی 2 (کارشناسی - کد دوره 1812002_73)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر سید علیرضا طباطبایی

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6

جزوه درسی

دریافت متن درس
مدرس دوره دکتر سید علیرضا طباطبایی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.