شبيه سازي كامپيوتري (کارشناسی - علوم کامپیوتر) (کد دوره 1316049_72)

شبيه سازي كامپيوتري (کارشناسی - علوم کامپیوتر) (کد دوره 1316049_72)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

مهندس فاطمه کریمی

استاد مدعو گروه علوم کامپیوتر

استاد مدعو گروه علوم کامپیوتر


جلسه 2

دريافت فيلم جلسه 2

جلسه 3

دریافت فیلم جلسه 3 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 3 (بخش دوم)

جلسه 4

دریافت فیلم جلسه 4 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 4 (بخش دوم)

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 5 (بخش دوم)

الباقی منابع

جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
مدرس دوره مهندس فاطمه کریمی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.