ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418124_47 و 1418127_87)

ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418124_47 و 1418127_87)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت فیلم جلسه 1

جلسه 2

دریافت فیلم جلسه 2

جلسه 3

دریافت صوت جلسه 3

جلسه 4

دریافت صوت جلسه 4

سایر منابع درس

جلسه 5: (جلسه اول کلاس آنلاین 1399/02/1)
جلسه هشتم بخش اول
جلسه هشتم بخش دوم
جلسه نهم بخش اول
جلسه نهم بخش دوم
جلسه نهم بخش سوم
جلسه دهم بخش اول
جلسه دهم بخش دوم
جلسه دهم بخش سوم
جلسه یازدهم بخش اول
مدرس دوره دکتر رضا کریمی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.