متون نظم دوره عباسی 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی) (کد دوره 1414174_21 و 1414174_74)

متون نظم دوره عباسی 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی) (کد دوره 1414174_21 و 1414174_74)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت صوت جلسه 1

جلسه 2

دریافت صوت جلسه 2

جلسه 3

دریافت صوت جلسه 3

جلسه 4

دریافت صوت جلسه 4

جلسه 5

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 10

سایر جلسات

جلسه 11
مدرس دوره آقای دکتر مصطفی شیروی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
زهرا رمضاني
خوب است مطالب مفیدی گفته شد