اپتيك (مقطع کارشناسی - رشته فیزیک) (کد دوره : 1314069_72)

اپتيك (مقطع کارشناسی - رشته فیزیک) (کد دوره : 1314069_72)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

خانم دکتر معصومه مشکل گشا

عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/mmoshkelgosha


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
فایل کل تمرینات اپتیک از ابتدا تا انتهای جلسه یازدهم
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
مدرس دوره خانم دکتر معصومه مشکل گشا
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.