سینتیک و طراحی راکتور (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی) (کد دوره 1530020_30)

سینتیک و طراحی راکتور (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی) (کد دوره 1530020_30)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت فیلم جلسه 1

جلسه 2

دریافت فیلم جلسه 2

جلسه 3

دریافت فیلم جلسه 3

جلسه 4

دریافت فیلم جلسه 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5

جلسه 6

دریافت فیلم جلسه 6

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7

جلسه 8

دریافت فیلم جلسه 8

جلسه 9

دریافت فیلم جلسه 9

جلسه 10

دریافت فیلم جلسه 10

جلسه 11

دریافت فیلم جلسه 11
مدرس دوره آقای دکتر مهدی صدیقی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.