بهایابی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری) (کد دوره 1912100_81)

بهایابی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری) (کد دوره 1912100_81)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت فایل صوتی جلسه 1

جلسه 2

دریافت فایل صوتی جلسه 2

جلسه 4

دریافت فایل صوتی جلسه 4

جلسه 5

دریافت فایل صوتی جلسه 5

الباقی منابع

جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
مدرس دوره خانم دکتر منیژه رامشه
قیمت(تومان) 9,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.