آموزش زبان عربی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی) (کد دوره های 1814296_01 و 1814296_54)

آموزش زبان عربی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی) (کد دوره های 1814296_01 و 1814296_54)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

آقای حسین طوقانی

استاد مدعو گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم


دریافت متون

متن جزوه جلسه 1
متن جزوه جلسه 2
متن جزوه جلسه 3
متن جزوه جلسه 4
متن جزوه جلسه 5
متن جزوه جلسه 6
متن جزوه جلسه 7
متن جزوه جلسه 8
متن جزوه جلسه 9
متن جزوه جلسه 10
متن جزوه جلسه 11
متن جزوه جلسه 12
متن جزوه جلسه 13

دریافت فایل های صوتی

جلسه 1
جسله 2 (مبحث اسم) (بخش اول)
جسله 2 (مبحث اسم) (بخش دوم)
جلسه 2 (مبحث اسم) (بخش سوم)
جلسه 3 (مصدر میمی، صناعی و...)
جلسه 4 (بخش اول : مصدر مره و هیإت)
جلسه 4 (بخش دوم: مصدر میمی، صناعی)
جلسه 5 (جامد و مشتق، اسم فاعل و اسم مفعول)
جلسه 6 (صفت مشبهه)
جلسه 7 (اسم تفضیل)
جلسه 8 (اسم مبالغه)
جلسه 9 (اسم مکان، زمان و ابزار)
جلسه 10 (اسم مؤنث و مذکر)
جلسه 11 (اسم مثنی)
جلسه 12 (جمع سالم(مذکر و مونث))
جلسه 13 (جمع مکسر)
مدرس دوره آقای حسین طوقانی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.