فقه استدلالی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کد رشته 1812076_75)

فقه استدلالی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کد رشته 1812076_75)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر سید یوسف علوی وثوقی

عضو هیأت علمی گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/yalavi


جلسه 1

بخش 1
بخش 2
بخش 3

جلسه 2

دریافت فایل صوتی جلسه 2

جلسه 3

دریافت فایل صوتی جلسه 3

جلسه 4

دریافت فایل صوتی جلسه 4

جلسه 5

دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش 1)
دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش 2)
دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش 3)
دریافت فایل صوتی جلسه 5 (بخش 4)

جلسه 6

دریافت فایل صوتی جلسه 6 (بخش 1)
دریافت فایل صوتی جلسه 6 (بخش 2)

جلسه 7

دریافت فایل صوتی جلسه 7 (بخش 1)
دریافت فایل صوتی جلسه 7 (بخش 2)

جلسه 8 و 9

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
دریافت فایل صوتی (بخش 3)
دریافت فایل صوتی (بخش 4)

جلسات 10 و 11

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
دریافت فایل صوتی (بخش 3)

جلسات 12 و 13

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)

جلسات 14 و 15

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
دریافت فایل صوتی (بخش 3)

جلسات 16 و 17

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
دریافت فایل صوتی (بخش 3)

جلسات 18 و 19

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
دریافت فایل صوتی (بخش 3)

جلسات 20 و 21

دریافت فایل صوتی (بخش 1)
دریافت فایل صوتی (بخش 2)
مدرس دوره دکتر سید یوسف علوی وثوقی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.