آموزش نحو عربی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کد رشته 1812096_01)

آموزش نحو عربی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کد رشته 1812096_01)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر میثم ایمانیان

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم


جلسه 1

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 2

الباقی منابع درس

جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16: بحث بدل
جلسه 17: بحث عطف
مدرس دوره دکتر میثم ایمانیان
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.