فيزيولوژي جانوري 2: دستگاه عصبي و غدد درون ريز (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی زیست شناسی) (کد دوره 1318111_15 و 1318111_55)

فيزيولوژي جانوري 2: دستگاه عصبي و غدد درون ريز (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی زیست شناسی) (کد دوره 1318111_15 و 1318111_55)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر منصور ابراهیمی

عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه قم (دانشیار)

عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه قم (دانشیار)


منابع درس

جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
مدرس دوره دکتر منصور ابراهیمی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
سيده زينب سجادي
بسیااااار عااااالی