حقوق محیط زیست (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق) (کد رشته 1616153_97)

حقوق محیط زیست (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق) (کد رشته 1616153_97)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
مدرس دوره خانم زهرا حسن جان زاده
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.