تحلیل سیستم ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع) (کد رشته 1520053_20)

تحلیل سیستم ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع) (کد رشته 1520053_20)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر قاسم مختاری

عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/ghmokhtari


بخش1

قسمت 1: مقدمه
قسمت 2: پایه اول تفکر سیستمی (ساختار به عنوان علت)
قسمت 3: یک مثال (دعوای خیابانی)
قسمت 4: تفکر در طول زمان (بررسی روندها)
قسمت 5: تمارین

بخش2

قسمت 1: نمودار حلقه علیت _مقدمه
قسمت2: نمودار حلقه علیت _بازخورد مثبت
قسمت 3: نمودار حلقه علیت _بازخورد منفی
قسمت 4: نمودار حلقه علیت _نوسان
قسمت 5: نمودار حلقه علیت _تمارین
قسمت 6: نمودار حلقه علیت_مباحث تکمیلی
قسمت 7: نمودار حلقه علیت_تمرینها

بخش3

قسمت 1:انباره و جریان بخش 1
قسمت 2 : انباره و جریان بخش 2
قسمت 3 : ونسیم بخش 1
قسمت 4 : ونسیم بخش 2

بخش 4

پاسخ تمرین ها :بخش 1
پاسخ تمرین ها: بخش 2

بخش 5

کل نگری - بخش 1
کل نگری - بخش 2
مدرس دوره دکتر قاسم مختاری
قیمت(تومان) 10,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.