حقوق جزاي عمومي اسلامي (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کدرشته های 1812040_01 و 1812040_72)

حقوق جزاي عمومي اسلامي (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی) (کدرشته های 1812040_01 و 1812040_72)

جلسات اول و دوم، حضوری بوده است. محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر محمد نوذری

عضو هیأت علمی گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/mnozari


جلسه 3

دریافت فایل صوتی جلسه 3

جلسه 4

دریافت فایل صوتی جلسه 4

جلسه 5

دریافت فایل صوتی جلسه 5

جلسه 6

دریافت بخش 1
دریافت بخش 2

جلسه 7

دریافت فایل جلسه 7

جلسه 8

دریافت فایل جلسه 8

جلسه 9

دریافت فایل جلسه 9 (اصلاح شده)

جلسه 10

دریافت فایل جلسه 10

جلسه 11

دریافت فایل جلسه 11

جلسه 12

دریافت فایل جلسه 12

جلسه 13

دریافت فایل جلسه 13 (جلسه آخر درس)
مدرس دوره دکتر محمد نوذری
قیمت(تومان) 10,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.