زبان انگلیسی پیش نیاز (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی) (کد رشته: 22_1414195 و 82_1414195)

زبان انگلیسی پیش نیاز (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی) (کد رشته: 22_1414195 و 82_1414195)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر مهدی ناصری

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی (دانشیار)

صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/mnaseri


جلسه 1

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3

جلسه 2

قسمت 1
قسمت 2

جلسه 3

دریافت فیلم جلسه 3

جلسه 4

دریافت فیلم جلسه 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5

جلسه 6

دریافت فیلم جلسه 6

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7

جلسه8

جلسه 8

الباقی منابع

جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11: the first step is always the hardest
جلسه 12: first things first
مدرس دوره دکتر مهدی ناصری
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
زهرا مرادي
با سلام. تدریستون عالی هست استاد بزرگوار. بدون شک باعث علاقه مندی بیشتر من نسبت به زبان انگلیسی شدید.????