آئین دادرسی کیفری 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

آئین دادرسی کیفری 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

آئین دادرسی کیفری 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

دکتر روح الله اکرمی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

كارشناسي: حقوق؛ سال 1382؛ دانشگاه تهران (پرديس فارابي) كارشناسي ارشد: حقوق جزا و جرم شناسي؛ سال 1386؛ دانشگاه قم دكتراي تخصصي: حقوق جزا و جرم شناسي؛ سال 1392؛ دانشگاه قم لوح تقدير در مسابقات علمي مقطع كارشناسي در پرديس فارابي قم فارغ التحصيل ممتاز مقطع كارشناسي رتبه اول فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد در گروه رتبه اول آزمون ورودي دكتري تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم در سال 1388 كسب رتيه نخست مقالات بخش حقوق عمومي جشنواره ملي حقوق برتر سال 1394 به مناسبت نگارش مقاله تحليل فرآيند نظارت شرعي شوراي نگهبان بر قانون مجازات اسلامي


دریافت متن و جلسات صوتی

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
مدرس دوره دکتر روح الله اکرمی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.